Lecture by the teacher of the Kazakh National University of Arts Syrym Mukhamedzhanov